Doradztwo w procesie restrukturyzacyjnym


Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiam Państwu opis możliwych działań w sytuacji gdy pojawią się trudności płynnościowe. Działania te wynikają z nowo uchwalonej ustawy PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Istotne jest, że zgodnie z zapisami ustawy przedsiębiorca nie zostaje pozostawiony sam sobie, ponieważ postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy lub zarządcy w wyniku czego wspiera on przedsiebiorcę swoją wiedzą i doświadczeniem w przeprowadzeniu restrukturyzacji firmy.  Nadzorcę lub zarządcę powołuje sąd spośród licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych, dzięki czemu przedsiębiorca pozyskuje skutecznego i doświadczonego partnera.

Zakres usług doradcy restrukturyzacyjnego

Głównym zadanie doradcy restrukturyzacyjnego jest WSPARCIE WŁAŚCICIELI LUB ZARZĄDÓW FIRM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. W związku z powyższym mogę Państwu zaoferować pomoc na poszczególnych etapach postępowania restrukturyzacyjnego, która w zależności od potrzeb może obejmować przeprowadzenie niektóych lub wszystkich z niżej wymienionych czynności:

Działalność gospodarcza w sposób naturalny wiąże się z podjęciem ryzyka, ponieważ bez ryzyka nie ma rozwoju. Ryzyko z kolei może w naturalny sposób przynieść elementy niepowodzenia, ale przecież nie każde niepowodzenie gospodarcze powinno skutkować całkowitą eliminacją z obrotu gospodarczego danego podmiotu.

Aby w dzisiejszej dobie pluralizmu gospodarczego i maksymalnego skomplikowania zasad funkcjonowania w obrocie gospodarczym odróżnić przedsiębiorstwa, które nie mają racjonalnych podstaw do tego, by efektywnie funkcjonować w ramach wolnego rynku, od tych przedsiębiorstw, które choć popadły w trudności ekonomiczne, mają potencjał do uzyskania stanu, w którym będą potrafiły skutecznie konkurować w ramach wolnego rynku koniecznym jest skorzystanie z wiedzy, doświadczenia i umiejetności DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO.

Możliwości wyjścia z kryzysu

Ustawodawca trafnie określił, iż są jedynie dwie drogi, które są w stanie uchronić przedsiębiorcę niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością przed upadłością. Są nimi znalezienie porozumienia z wierzycielami (tj. zawarcie układu) oraz prowadzenie działań sanacyjnych (działań prawnych i faktycznych działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania jego zobowiązań).

Wniosek do sądu gospodarczego

Zawarcie układu z wierzycielami, stanowi istotę postępowania restrukturyzacyjnego, gdyż bez ostatecznej akceptacji ogółu wierzycieli wykluczone jest dokonanie jakiejkolwiek restrukturyzacji zobowiązań. Najlepiej byłoby aby to sam dłużnik złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (układowego lub sanacyjnego).

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Istotą postępowania o zatwierdzenie układu jest możliwość zawarcia układu bez udziału sądu, którego rola ogranicza się wyłącznie do zatwierdzenia układu (stąd nazwa postępowania). Procedura ta jest wyrazem liberalnego podejścia do rzeczywistości gospodarczej i uznania, że zawarcie układu wcale nie wymaga udziału organów państwa (sądu, sędziego-komisarza, nadzorcy wyznaczonego przez sąd) i wystarczający jest następczy nadzór i ocena prawidłowości postępowania przeprowadzonego w ramach własnych możliwości samych uczestników.

Przyspieszone postępowanie ukladowe

Elementem rozróżniającym postępowanie o zatwierdzenie układu od przyspieszonego postępowania układowego jest stopień udziału sądu (sędziego-komisarza) w przeprowadzeniu tych postępowań oraz stopień ochrony przed działaniami wierzycieli. W przyspieszonym postępowaniu układowym to sąd, a nie sam dłużnik, będzie wyznaczał osobę nadzorcy (stąd nazwa: „nadzorca sądowy”), a ponadto w przyspieszonym postępowaniu układowym możliwe będzie zastosowanie określonych instrumentów prawnych chroniących majątek dłużnika przed egzekucją wierzytelności objętych układem.

Postępowanie układowe (tzw. normalne)

Postępowanie układowe daje możliwość postępowania układowego nawet jeśli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem będzie przekraczała 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne

Najistotniejszym wyjątkiem, który daje możliwość określonych działań dłużnika w oderwaniu od woli wierzycieli jest postępowanie sanacyjne, którego istotą jest ochrona majątku dłużnika przed jakąkolwiek przymusową egzekucją za strony wierzycieli.

Plan restrukturyzacyjny

Ważne jest aby każda restrukturyzacja, nawet najbardziej prosta, zawierała w sobie analizę przyczyn trudności i plan ich pokonania. Brak tych elementów skutkuje chaotycznymi działaniami przedsiębiorcy, które z założenia skazane są na niepowodzenie. Nie ma restrukturyzacji bez diagnozy problemów i opartego na niej planu wyjścia z nich.