Ogłoszenia syndyka masy upadłości


Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze z chwilą ogłoszenia upadłości firmy powstaje masa upadłości. Skład masy upadłości ustalany jest przez syndyka na podstawie wpisów w księgach upadłego, wszelkich dokumentów niebudzących wątpliwości oraz spisu inwentarza a także wycen wykonywanych przez uprawnionych rzeczoznawców. W celu zaspokojenia wierzycieli syndyk przystępuje do spieniężenia masy upadłości poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub w zorganizowanej części, nieruchomości i ruchomości, a także ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego. Istotne jest, że sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tzn. że osoba która nabywa rzecz staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń ale też nie przysługują jej uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

Ważna informacja:  Oferty mogą być składane wyłacznie drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka, przy czym za datę złożenia oferty przyjmuję się datę wpływu oferty do kancelarii. Oferty oferenta, który uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nie będą brane pod uwagę przy kolejnych procesach sprzdaży organizowanych przez syndyka. Ponadto do odbioru zakupionych ruchomości upowaznione są osoby uprawnione do reprezentacji oferenta zgodnie z KRS lub Ewidencją Działalności Gospodarczej bądź osoby umocowane przez osoby uprawnione do reprezentacji na podstawie Pełnomocnictwa do odbioru z podpisem notarialnie poświadczonym.

WYKAZ  PRZEDMIOTÓW  MASY  UPADŁOŚCI  PODLEGAJĄCYCH  SPRZEDAŻY:

I. Nieruchomości:

II. Środki transportu:

[pobierz] 0.1 MB S.A. Lisowska - ogłoszenie z dnia 19.06.2019r.

Sylwia Agnieszka Lisowska w upadłości - ogłoszenie nr 1.

III. Komputery, drukarki , telefony, urządzenia biurowe itp. :

[pobierz] 0.1 MB KONS - BUD - ogłoszenie z dnia 24.08.2018

Komsporcjum budowlane KONS - BUD Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej.

IV. Meble: 

[pobierz] 0.1 MB Marcin Przemysław Miezianko - ogłoszenie nr 2

Marcin Przemysław Miezianko w upadłości - ogłoszenie nr 1

V. Maszyny, urządzenia oraz wyposażenie: 

[pobierz] 0.1 MB A. i G. Prokuda - ogłoszenie z dnia 08.05.2018

Agnieszka Prokuda i Grzegorz Robert Prokuda - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej - ogłoszenie nr 3

VI. Materiały i wyroby gotowe:

[pobierz] 0.1 MB Elżbieta Toczydłowska-ogłoszenie z dnia 17.05.2019

Elżbieta Toczydłowska - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej. Ogłoszenie nr 1.