Przepisy i dokumenty


System prawa danego państwa oznacza całokształt obowiązujących w określonym czasie przepisów prawnych tego państwa, uporządkowanych według przyjętych kryteriów. Obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej system prawny dzieli się na gałęzie, które obejmują kompleksy norm regulujących określone kategorie stosunków społecznych. Polski system legislacyjny regulowany jest przez wiele aktów prawnych, z pośród których podstawową i nadrzedną ustawą jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

Z pośród wielu regulacji z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego można wyróżnić te dotyczące spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. I tak, kwestie związane z prowadzonym postępowaniem upadłościowym reguluje znowelizowana z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) Prawo upadłościowe, która zawiera w szczególności:

1) zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących:

a) przedsiębiorcami,

b) osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności,

2) skutki ogłoszenia upadłości,

3) zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Z kolei regulacje dotyczące prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych zawarte zostały w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. 2015 , poz. 978 z późn.zm.) Prawo restrukturyacyjne, wskazują tryb i warunki:

1) zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki układu;

2) przeprowadzania działań sanacyjnych.  

[pobierz] 1.0 MB prawo-restrukturyzacyjne

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

[pobierz] 1.2 MB prawo-upadlosciowe

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłowściowe